Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. je zapísaný do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby prostredníctvom svojich vlastných programov v oblasti vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej správy, zamestnancov miestnej samosprávy, ústredných orgánov štátnej správy, tretieho sektora, podnikateľských subjektov, uchádzačov o zamestnanie v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a aktuálnymi požiadavkami potrebnými na štandardný a profesionálny výkon pracovných činností všetkého druhu podľa §11 ods. 1 Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách.

Tieto služby sú poskytované prezenčnou, dištančnou, e - learningovou alebo inou formou prostredníctvom organizovania odborných seminárov, informačno - konzultačných seminárov, konferencií, kurzov a školení, workshopov, rekvalifikačných kurzov, špecializačných kurzov, výchovných a poradenských činností, sústredení, zájazdov, exkurzií, viacdňových pobytov a víkendových stretnutí s odborným programom a iných podujatí podľa potreby a požiadaviek záujemcov o vzdelávanie.

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt organizuje koncerty, spoločenské podujatia a spomienkové stretnutia k výročiam významných osobností kultúrneho, spoločenského a duchovného života, propaguje a podporuje mladých umelcov, hudobníkov, výtvarníkov, recitátorov, hercov, športovcov formou vernisáží, vydávaním bulletinov, študijných materiálov, publikácií, kníh a organizuje športové a kultúrne podujatia.